Make your own free website on Tripod.com
lepaylkvelo.jpg

MC Lepokodin Papat ry:n säännöt


Etusivu | Yhdistys | Liity meihin! | Yhteydenotto | Tapahtumakalenteri | Jäsenille | Ajankohtaista | Linkit

MC Lepokodin Papat ry:n Säännöt

 

 

 

         Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

           Yhdistyksen nimi on MC Lepokodin Papat Ry ja

           sen kotipaikka on Kangasalan kunta.

 

         Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on veteraanimopediperinteen tutkiminen,   ylläpitäminen, tallentaminen, säilyttäminen ja edistäminen jäsentensä keskuudessa.

 

          Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

-          Järjestämään yhteisiä kokouksia, luentoja, retkiä ja muita seuran toimintaan

liittyviä samantapaisia tilaisuuksia.

-          Keräämään ja arkistoimaan veteraanimopedeja koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon.

-          Harjoittamaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisu- ja tiedotustoi-mintaa.

-          Tallentamaan veteraanimopedihistoriaa kuvin ja sanoin.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä järjestää myyjäisiä sekä järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin asianmukaisen luvan. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

                  Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Nuorisojäseneksi voidaan edellä mainituin perustein hyväksyä alle 18 -vuotias henkilö.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

Hallitus voi myös kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai on merkittävällä tavalla tukenut yhdistystä tai edistänyt yhdistyksen toimintaa.

 

                  Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä tarkoitettuja jäsenyyden ehtoja.

 

                  Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis-maksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

 

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.

 

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan, korkean iän, sairauden, työttömyyden, varusmiespalveluksen tai muun maksukyvyn heikentymisen perusteella.

 

                  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa viideksi (5) vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi

muuta varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulko-puolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallituksen toimikausi on viisi (5) kalenterivuotta, alkaen kalenterivuoden alusta.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-jan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituk-sen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertai-sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

                  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi-kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

                  Tilikausi ja tilintarkastus

                      Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

                      Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus  

                      on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä  viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

                  Yhdistyksen kokoukset

           

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja nuorisojäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

10§                Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

                 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus.

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai julkaisemalla kokous-kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

11§                Vuosikokous

                      Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      Kokouksen avaus.

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle kullekin jäsenryhmälle.

8.      Joka viides (5) vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri ja muut jäsenet valintakokousta seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi viiden (5) vuoden toimikaudeksi.

9.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§                Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

MC Lepokodin Papat RY - "Pappa-Tunturin moottorin pärinää ja pauketta jo vuodesta 2008!"